Bestellen & verzenden

Leuk dat je het boek wilt bestellen! De kosten voor een boek bedragen €24,95 incl. 9% btw.
De verzendkosten voor één boek bedragen €4,95 (brievenbuspakket). Bestel je meer boeken, dan zijn de verzendkosten €6,95. De verzendkosten worden berekend bij het afrekenen. 
De bestelling zal zo snel mogelijk worden verstuurd.

Privacyverklaring

Maud Motoriek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u deelt met Maud Motoriek vertrouwelijk wordt behandeld.
Maud Motoriek gebruikt uw gegevens als u een bestelling plaatst. Hiervoor hebben we uw naam, afleveradres, e-mailadres (en telefoonnummer) nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Maud Motoriek gebruikt uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Maud Motoriek zal uw persoonlijke gegevens niet met derden delen. 

Algemene voorwaarden

Maud Motoriek is een initiatief van Maud Lapien.

Maud Lapien
06 50 83 01 84
maud@maudmotoriek.nl
kvk 64730522
iban NL75 INGB 0006 1501 52
~

Voor bestellingen gelden onderstaande algemene voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en plichten van de consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer. Plaats je een online bestelling dan stem je in met deze voorwaarden.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
Maud Motoriek bevestigt onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden, kan consument de overeenkomst ontbinden.In uitzondering op bovenstaande komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Maud Motoriek het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

De prijs
De genoemde prijzen van de producten zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij aan het einde van het bestelproces bij het bestelbedrag opgeteld. 

Ontbindingsrecht
- consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
- consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
- indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
- producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
- in geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
- na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren.
- Maud Motoriek vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Uitsluiting ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
- die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft.

Levering
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
De webwinkel zal bestellingen die op voorraad zijn uiterlijk binnen 5 werkdagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 5 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Klachten en geschillen
- Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
- Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
~

Indien er nog vragen zijn stuur dan een e-mail aan maud@maudmotoriek.nl.